Algemene voorwaarden

Chocoladegeschenken.com is onderdeel van Heldacon bvba
Algemene voorwaarden Heldacon bvba

1. Elke prestatie geschied onder de algemene voorwaarden van Heldacon bvba.

2. De facturen van Heldacon bvba zijn behoudens strijdige vermeldingen op de factuur, contant aan het adres
van Heldacon betaalbaar.

3. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald wordt, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met een conventionele schadevergoeding, gelijk aan 10% van het factuurbedrag. (schadebeding)

4. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald wordt, brengt bovendien van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intrest voor van 10% ’s jaars op het factuurbedrag.

5. Alle klachten zowel in verband met de factuur als in verband met de geleverde prestaties zelve dienen
schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 dagen aangetekend aan Heldacon bvba ter kennis worden
gebracht.

6. In geval van annulering van de opdracht door de klant na bestelling en voor uitvoering van de opdracht is de
klant aan Heldacon bvba uit hoofde van enige winstverderving hoe dan ook een bijkomende schadevergoeding
verschuldigd van 10% op de gehele bestelling. Inzoverre de bestellingen reeds klaargemaakt zijn, is de klant
dan ook gehouden de aangemaakte producten af te nemen tegen de overeengekomen voorwaarden.

7. Geleverde goederen blijven hoe dan ook eigendom van Heldacon bvba tot aan de gehele betaling der
facturen.

8. De prijzen worden behoudens andersluidend beding steeds gegeven exclusief belastingen, taksen of
heffingen. (BTW, invoerrechten e.d.m.)

9. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Heldacon bvba niet.
Laattijdigheid in dergelijke levering kunnen geenszins aanleiding geven tot ontbinding der overeenkomst
lastens Heldacon bvba, noch tot enige schadevergoeding opzichtens Heldacon bvba.

10. Technische gegevens worden louter ter informatie verstrekt en binden Heldacon bvba niet.

11. Indien tussen het ogenblik van de offerte en het tijdstip van de uitvoering de kosten voor volbrenging der
opdracht gestegen zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Heldacon bvba, dan is Heldacon
bvba gerechtigd deze stijging aan de klant door te rekenen.

12. Alle handelingen met betrekking tot de verzending gebeuren voor rekening en op risico van de opdrachtgever.

13. De klant is verantwoordelijk voor de juiste schrijfwijze, logo’s e.d. van zijn publiciteit.

14. Heldacon bvba zal naar best vermogen de opdruk verzorgen, waarbij rekening houdende met de bestaande
druktechnieken, te bedrukken materialen, prijzen e.d.m. lichte afwijkingen in kleur, vorm e.d. mogelijk zijn.

15. Heldacon bvba behoudt zich het recht een meerlevering en facturatie, van maximaal 10% te doen. Dit bij het
eventueel gebruik van automatische drukprocessen.

16. Zetwerk, clichés, ontwerpen e.d.m. maken deel uit van de materialen van Heldacon bvba, zodat de afgifte er
van niet kan gevorderd worden, een en ander beduidend andersluidend beding.

17. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

18. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Eerste Aanleg, Brussel Nederlandstalig en het
vredegerecht in Meise en de rechtbank van koophandel te Brussel Nederlandstalig bevoegd.

0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegGa terug naar de webshop